Voetbal Vereniging Ruinerwold

Huishoudelijk reglement

Het is ons een genoegen u te kunnen begroeten als nieuw lid van de Voetbalvereniging Ruinerwold.
 
Hieronder volgen enige punten uit het huishoudelijk reglement.
Het gehele huishoudelijk reglement ligt in de kantine ter inzage
 
*          De kledinglijn van VVR ziet er als volgt uit:
            Wit shirt met verticale rode baan, witte broek en rode kousen.
            De kleding voor alle teams wordt via een Kleding  Lease Plan door de vereniging verstrekt
            en via de contributie verrekend. Ook het wassen van de kleding zit hier bij in.
            De kleding is te verkrijgen via de leider.
 
*          Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni.
 
*          Opzegging van het lidmaatschap dient tenminste vier weken voor het einde van het
            verenigingsjaar schriftelijk bij de ledenadministratie te geschieden.       
 
*          Bij tussentijdse beëindiging blijft de contributie voor het gehele verenigingsjaar
            verschuldigd.
 
*          In bijzondere gevallen kan het bestuur ontheffing van bovenstaande verlenen na een
            schriftelijk verzoek daartoe aan het bestuur onder  opgaaf van  reden.

 
De verplichting der leden. ( Art. 25 )
 
            *          Het betalen van de contributie zoals die is vastgesteld.
            *          Het in behoorlijke staat houden van alle door de vereniging verstrekte materialen.
            *          Het verschijnen in  het officiële clubtenue tijdens de wedstrijden.
            *          Het zich correct en sportief gedragen voor, tijdens en na de wedstrijden.
            *          Het nakomen van dit reglement en alle besluiten door de algemene
                        vergadering of het bestuur genomen.
 
De gegevens zoals die zijn vermeld op het aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten.
De adresgegevens kunnen aan anderen buiten de vereniging worden verstrekt in verband met reclame-, marketing- en onderzoeksdoeleinden.
 
Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haargegevens door te geven aan de KNVB  in verband met de aanmelding als lid en verklaart er bekend mee te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook ter beschikking stelt voor reclame-, marketing- en onderzoeksactiviteiten.
 
Het bestuur.

 
Deel dit met anderen